چای زرین و چایی وزین ایرانی

۶ مرداد ۱۳۹۵ ۰۱:۲۳:۲۶ ب.ظ

چایی زرین و چای وزین و ناب اعلا شمال ایران

چای زرین | چای وزین | چای سرگل | چای عالی | چای اعلا | چایی اعلاء | چای اعلای ایرانی | چای نمونه | چای درویش

چای اعلای ایرانی از خوشه های زرین و وزین بوته چای اصیل ایرانی به دست می آید که به لحاظ کیفیت و عطر و طعم در دنیا بی رغیب است. چایی وزین ایرانی درای شکل و ظاهری شبیه عکس بالاست که نمونه آن در هیچ جای دنیا نمونه اش پیدا نمی شود. چای زرین شمال ایران یکتاست.

]hd ,cdk ]hd cvdk ]hd nv,da ]hd alhg ]hd ghid[hk ]hd sfc ]hd stdn ]hd ghyvd ]hdd vCdld ]hd ]vfd s,c fijvdk ]hdd fhchv fh;dtdj jvdk ]hdd hdvhkd